Butcher’s Kupując pomagasz!

ilość znalezionych towarów: 42

Regulamin akcji „KUPUJĄC POMAGASZ”

I. Organizator i Beneficjent/ Beneficjenci

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady akcji „KUPUJĄC POMAGASZ”.
 2. Akcja „KUPUJĄC POMAGASZ” zwana dalej „Akcją” organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przez Butcher’s Pet Care Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Raduńskiej 6, kod pocztowy 01-681, REGON 142415194 NIP 527-262-78-10, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Regestru Sądowego, nr KRS0000356427, zwaną dalej „Organizator”.
 3. Beneficjentem Akcji jest Stowarzyszenie Paka dla Zwierzaka z siedzibą pod adresem ul. Jana Pawła II 1e/17, 80-462 Gdańsk, na rzecz którego Organizator, po zakończeniu akcji, przekaże produkty. W przypadku gdy liczba produktów przekroczy liczbę, jaką zdolny jest przyjąć wskazany wyżej Beneficjent, Organizator przekaże produkty innej wybranej przez siebie instytucji lub innym podmiotom będącym pod opieką Stowarzyszenia Paka dla Zwierzaka

II. Czas trwania akcji

 1. Akcja trwa od 15 listopada 2021 roku do 15 grudnia 2022.

III. Zasady akcji

 1. Aby wziąć udział w Akcji należy wejść na stronę ZooArt.com.pl i dokonać zakupów z przynajmniej jednym produktem znajdujących się na dedykowanej akcji podstronie
 2. Każdy produkt, o którym mowa w ust. 1 powyżej, zostanie dodany do zamówienia i dostarczony wraz z całym zamówieniem do zamawiającego zgodnie z ogólnymi warunkami działania sklepu.
 3. Za każdy sprzedany produkt objęty akcją w czasie jej trwania, Organizator przekaże 1 posiłek dla psa Beneficjentowi, rozumiany, jako 100 gramów karmy Butcher’s. Przekazanie Beneficjentowi produktów zebranych w czasie trwania akcji zostanie dokonane w terminie 30 dni od jej zakończenia.
 4. Organizator, po ustaleniach z Beneficjentem, daje sobie możliwość do przekazania innych produktów z całego asortymentu marki Butcher’s.
 5. Akcja organizowana jest w Sklepie Internetowym ZooArt pod adresem: https://zooart.com.pl/ na jego subdomenach.

IV. Produkty objęte Akcją

 1. Wszystkie produkty objęte akcją widnieją na dedykowanej akcji podstronie na ZooArt.com.pl
 2. Organizator może w każdym czasie dołączyć nowe produkty do akcji.

V. Postanowienia końcowe:

 1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się Regulamin Serwisu oraz obowiązujące przepisy prawa.
Regulamin Akcji dostępny jest na stronie internetowej https://zooart.com.pl/pol_m_Butchers-Kupujac-pomagasz-4883.html
pixel