CRAVE do -20%

ilość znalezionych towarów: 3

CRAVE KONKURS

REGULAMIN KONKURSU

Podziel się opinią o produktach Crave”

 1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU

 

  1. Konkurs dalej zwany „Konkursem” prowadzony jest pod nazwą „Podziel się opinią o produktach Crave”

 

  1. Organizatorem Konkursu jest: Marek Postrzech, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZooArt Marek Postrzech, z siedzibą w Dęblinie (08-530), przy ul. Wiślanej 28a, NIP: 9181757897, REGON: 951148396 dalej zwany „Organizatorem”.

 

  1. Konkurs trwa od 15 lipca 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r., z zastrzeżeniem, że we wskazanym terminie przyjmowane są zgłoszenia do Konkursu. Okres ten nie obejmuje wydania nagród i ewentualnej procedury reklamacyjnej.

 

  1. Konkurs prowadzony jest za pośrednictwem Strony Internetowej www.zooart.com.pl wśród klientów sklepu internetowego ZooArt, którzy spełnią warunki o jakich mowa w Regulaminie.

 

  1. Niniejszy regulamin, zwany dalej „Regulaminem” określa zasady i warunki, na jakich odbywa się Konkurs, w tym również zasady nadzoru nad Konkursem i przebiegiem postępowania reklamacyjnego.

 

  1. Organizator składa przyrzeczenie publiczne w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny (tekst jednolity w Dz. U. z 2018 r. , poz. 1025).

 

  1. Przed przystąpieniem do Konkursu Uczestnik powinien zapoznać się z Regulaminem.

 

 

 

 1. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONKURSIE

 

  1. Konkurs przeznaczony jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej pełnoletnich osób fizycznych, posiadających pełną zdolność do czynności prawnych, którzy wzięli udział w Akcji Promocyjnej „Crave” na zasadach opisanych w regulaminie stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu .

 

  1. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i współpracownicy Organizatora oraz Mars Polska sp. z o.o. W Konkursie nie mogą brać udziału również członkowie rodzin osób powyżej wymienionych. Przez członków rodziny, o których mowa powyżej, rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

 

 

 1. ZASADY PROWADZENIA KONKURSU

 

  1. W celu wzięcia udziału w Konkursie konsument powinien w okresie, o którym mowa w ust. 1.3

 1. wziąć udział w Akcji Promocyjnej „Crave”,

 2. przetestować na psie lub kocie karmę „Crave” stanowiącą nagrodę w Akcji Promocyjnej „Crave”,

 3. zgłosić się do Konkursu na www.zooart.com.pl i napisać opinię nt. karmy „Crave”

 

  1. Opinia o jakiej mowa w ust. 3.1. lit. b) powinna być kreatywna i zawierać maksymalnie 40 wyrazów.

 

  1. Zgłaszając się do Konkursu na www.zooart.com.pl uczestnik podaje następujące informacje:

 1. imię,

 2. adres e-mail,

a także:

 1. napisać opinię nt. karmy „Crave”,

 2. oświadcza, że zapoznał się z Regulaminem i akceptuje jego treść,

 3. potwierdza zapoznanie się z zasadami dotyczącymi przetwarzania jego danych osobowych w Konkursie

 

  1. O czasie zgłoszenia do Konkursu decyduje chwila rejestracji wiadomości e-mail w systemie komputerowym Organizatora.

 

  1. O zgłoszeniu do udziału w Konkursie uczestnik jest powiadomiony informacją e-mail przesłaną na adres poczty elektronicznej wskazany w zgłoszeniu.

 

  1. Zgłoszenia do Konkursu zawierające treści obraźliwe, wulgaryzmy, potencjalnie naruszające prawo, dobra osobiste lub obyczaje, a także nacechowane nienawiścią czy dyskryminujące nie są brane pod uwagę w rywalizacji konkursowej. W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia do Konkursu tej samej opinii lub opinii łudząco podobnej do już zgłoszonej do rywalizacji konkursowej, w Konkursie brane jest pod uwagę pierwsze zgłoszenie konkursowe z powtarzającą się opinią. Kolejne zgłoszenia nie są brane pod uwagę w rywalizacji konkursowej.

 

  1. Ustalenia przez Organizatora, iż Uczestnik Konkursu nie wziął udziału w Akcji Promocyjnej „Crave” powoduje, brak możliwości udziału w rywalizacji konkursowej.

 

 

 1. NAGRODY

 

  1. Pulę nagród w Konkursie stanowi:

 1. 3 drapaki dla kota firmy House Of Cats - o wartości 250,-zł (dwieście pięćdziesiąt złotych) każdy dalej zwanych „Drapakami”,

 2. 3 elektryczne fontanny - o wartości 350,-zł (sto pięćdziesiąt złotych) każda, dalej zwana „Fontanną”,

łącznie zwanych „Nagrodami”.

 

  1. Nagrody w Konkursie są wydane zwycięzcom zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity w Dz. U. z 2020 r. poz. 1426.). Zwycięzcom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu rzeczowego ani pieniężnego.

 

  1. Do każdego z wydanego Drapaka przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 28,- zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcom, a przeznaczona będzie na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Płatność podatku zostanie dokonana na konto właściwego organu podatkowego przez Organizatora. Dane zwycięzcy niezbędne do rozliczeń podatkowych Organizator uzyskuje od zwycięzcy.

 

  1. Do każdej z wydanych Fontann przyznana zostanie dodatkowa nagroda pieniężna w wysokości 39,- zł. Dodatkowa nagroda pieniężna nie zostanie wypłacona zwycięzcom, a przeznaczona będzie na zapłatę zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych. Płatność podatku zostanie dokonana na konto właściwego organu podatkowego przez Organizatora. Dane zwycięzcy niezbędne do rozliczeń podatkowych Organizator uzyskuje od zwycięzcy.

 

  1. Każdy uczestnik może wygrać tylko jedną Nagrodę.

 

 

 1. PRZYZNAWANIE NAGRÓD I POWIADAMIANIE O WYGRANEJ

 

  1. Wyłanianie zwycięzców Konkursu odbywa się w siedzibie Organizatora w dniach od 19 do 22 lipca 2021 r. przez Komisję Konkursową.

 

  1. W skład Komisji Konkursowej wchodzi 3 osoby wskazane przez Organizatora. Komisja podejmuje decyzje większością głosów.

 

  1. W konkursie nagradzanych jest łącznie 6 uczestników, w tym: 3 uczestników, którzy nadeślą najciekawsze opinie dot. karm dla kotów, a także 3 uczestników, którzy nadeślą najciekawsze opinie dot. karm dla psów.

 

  1. Każdy zwycięzca, który uzyska prawo do Nagrody powiadamiany jest o wygranej do 23 lipca 2021 r. w formie wiadomości e-mail przesłanej na adres poczty elektronicznej wskazanej przez w formularzu rejestracyjnym o jakim mowa w ust. 3.3.

 

  1. Organizator informując zwycięzcę o wygranej zgodnie z ust. 5.4. jednocześnie zawiadamia go o konieczności przesłania w formie wiadomości e-mail, imienia i nazwiska oraz adresu, na jaki ma zostać wysłana Nagroda. O przesłaniu wiadomości e-mail na adres Organizatora, zwycięzca jest powiadamiany automatycznym komunikatem zwrotnym.

 

  1. Nieprzesłanie przez zwycięzcę w terminie 7 dni od daty powiadomienia adresu, na jaki ma zostać wysłana Nagroda skutkuje utratą prawa do Nagrody.

 

  1. W terminie do 23 sierpnia 2021 r. Organizator wyróżni na stronie www.zooart.com.pl zwycięskie opinie.

 

  1. Wszystkie Nagrody zostają wysłane do zwycięzców na adres przez nich podany, w terminie do 31 sierpnia 2021 r.

 

  1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez zwycięzcę błędnych danych osobowych, ani za zmianę tych danych przed odbiorem Nagrody.

 

 

 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE I PRZEDAWNIENIE ROSZCZEŃ

 

6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu uczestnicy winni zgłaszać na w formie wiadomości e-mail na adres sklep@zooart.com.pl w terminie do dnia 13 sierpnia 2021 roku. O zachowaniu terminu do wniesienia reklamacji decyduje data rejestracji wiadomości e-mail w systemie informatycznym Organizatora.

 

6.3. Reklamacje rozpatruje Komisja Konkursowa. Decyzje Komisji podejmowane są większością głosów.

 

6.4. Reklamacje rozpatrywane są w ciągu 7 dni od dnia ich otrzymania. O wyniku rozpatrzenia reklamacji uczestnicy są powiadamiani w formie wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej, którego użyli do złożenia reklamacji, chyba że w treści reklamacji wskazany został inny adres.

 

6.5. Możliwość zgłoszenia reklamacji nie ogranicza prawa uczestnika do dochodzenia roszczeń przed sądem powszechnym.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

  1. Dane osobowe uczestników Konkursu są przetwarzane zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000), a także z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

  1. Administratorem danych osobowych uczestników Konkursu jest Marek Postrzech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZooArt Marek Postrzech siedzibą w Dęblinie (96-500), pod adresem Wiślana 28a, NIP 5270102782.

 

  1. Dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je na zlecenie Administratora m.in. LVL UP Media Sp. z o.o. dostawcom usług IT, Kancelariom Prawnym, Biurom Rachunkowym, – przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z Administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniami Administratora 

 

  1. Każdy z uczestników Konkursu ma możliwość kontaktu z Administratorem Danych Osobowych pod adresem e-mail sklep@zooart.com.pl

 

  1. Podanie przez uczestników danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu uczestnictwa w Konkursie.

 

  1. Dane osobowe przetwarzane są w celach:

   1. realizacji Konkursu – do czasu zakończenia Konkursu,

   2. realizacji obowiązków podatkowych – do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z powszechnie obowiązujących przepisów prawa,

   3. realizacji ewentualnej procedury reklamacyjnej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzonym Konkursem,

   4. dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami uczestników do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń związanych z prowadzonym Konkursem.

 

  1. Uczestnik ma prawo żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych.

 

  1. Uczestnikowi przysługuje prawo cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie (poprzez wysłanie do Administratora oświadczenia o cofnięciu zgody pocztą elektroniczną na adres e-mail: sklep@zooart.com.pl , lub pocztą tradycyjną na adres Administratora. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem.

 

  1. W przypadku uznania przez Uczestnika, że przetwarzanie Danych Osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Uczestnik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

  1. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie (w przypadku imienia i nazwiska oraz adresu e-mail) lub odebrania nagrody/rozpatrzenia reklamacji (w przypadku imienia, nazwiska i adresu zamieszkania).

 

  1. W oparciu o dane osobowe uczestnika, Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

 

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Nagrody, do których uczestnicy utracili prawa z przyczyn wskazanych w niniejszym Regulaminie pozostają w dyspozycji Organizatora.

 

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się obowiązujące przepisy prawa polskiego.

 

  1. Niniejszy Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora
   oraz na stronie internetowej:
   www.zooart.com.pl.

 

  1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu, przy czym zmiany nie mogą naruszać praw nabytych przez uczestników.

 

 

 

 

REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ

CRAVE

 

 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

  1. Niniejszy regulamin określa warunki przeprowadzenia akcji promocyjnej pod nazwą „Crave (dalej zwanej „Promocją”).

 

  1. Fundatorem nagród jest MARS Polska z siedzibą w Sochaczewie (96-500), pod adresem Kożuszki Parcel 42, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000013462, NIP 7822441254, o kapitale zakładowym w wysokości 241.312.100,- PLN   (zwana dalej „Fundatorem”).

 

  1. Podmiotem organizującym Promocję, w tym wydającym Nagrody i przyrzekającym nagrody w rozumieniu art. 919 k.c. jest Marek Postrzech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZooArt Marek Postrzech z siedzibą w Dęblinie (08-530) przy ul. Wiślana 28a, NIP 9181757897, REGON: 951148396 (zwany dalej „Organizatorem”). Organizator prowadzi działalność handlową za pośrednictwem strony www.zooart.com.pl (zwana dalej „Strona Internetowa”).

 

  1. Celem Promocji jest rozpowszechnienie rozpoznawalności marki Crave.

 

  1. Promocja polega na sprzedaży premiowej, gdzie premię do zakupionych towarów stanowi karma dla psów lub kotów marki Crave, przyznawana na zasadach opisanych w ust. 3 zwanych dalej („Nagrodami”).

 

  1. Towarami objętymi Promocją są wszystkie towary dla kotów i psów dostępne w sprzedaży za pośrednictwem Strony Internetowej, dalej zwane „Produktami”, w okresie o jakim mowa w ust. 1.7.

 

  1. Sprzedaż Produktów odbywa się wyłącznie za pośrednictwem Strony Internetowej i zgodnie z regulaminem zakupów Organizatora.

 

  1. Sprzedaż Produktów uprawniających do udziału w Promocji oraz wydawanie Nagród trwa w okresie
   od 15 lipca 2021 r. do 15 sierpnia 2021 r. lub do wyczerpania puli nagród, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 

  1. Nagrody przeznaczone do Promocji Przesyłane są Uczestnikowi wraz Produktami, które zakupił w transakcji objętej Promocją.

 

 

 1. UCZESTNICY PROMOCJI

 

  1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla zamieszkałych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej osób fizycznych, będących klientami Organizatora nabywających Produkty, o których mowa w ust. 1.6. jako konsumenci w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.

 

  1. Klient oznacza osobę fizyczną posiadającą pełną zdolność do czynności prawnych i w chwili robienia zakupów ukończony co najmniej 18 rok życia.

 

 

 

 1. WARUNKI UDZIAŁU W PROMOCJI

 

  1. Warunkiem uczestnictwa w Promocji jest dokonanie przez jej uczestnika w okresie, o jakim mowa w ust. 1.8. zakupu, na Stronie Internetowej, produktów dla pasa lub kota.

 

  1. Spełnienie warunku o jakim mowa w ust. 3.1. uprawnia do otrzymania Nagrody o jakiej mowa w ust. 4.1. o czym uczestnik zostanie powiadomiony komunikatem na Stronie Internetowej.

 

  1. Każdy uczestnik może brać udział w Promocji wielokrotnie, pod warunkiem każdorazowego spełnienia warunków o jakich mowa powyżej.

 

 

 1. NAGRODY, ODBIÓR NAGRÓD

 

  1. Nagrodami w Promocji są karmy dla psów lub kotów Crave o maksymalnej wartości64,99 zł (słownie: sześćdziesiąt cztery złote, dziewięćdziesiąt dziewięć groszy) brutto każda z Nagród.

 

  1. W przypadku gdy uczestnik włoży do koszyka produkt dla psa lub kota inicjując zakupy na Stronie Internetowej pojawi się lista Nagród w Promocji spośród których uczestnik będzie mógł wybrać jedną Nagrodę.

 

4.2. Każdy zakup Produktów uprawnia uczestnika do odebrania jednej Nagrody po spełnieniu warunków o jakich mowa w ust. 3.1.

 

4.3. Nagrody będą wydawane uczestnikom według kolejności dokonywania przez nich zakupów produktów
do wyczerpania się puli Nagród na Stronie Internetowej lub do zakończenia okresu trwania Promocji.

 

4.4. Uczestnikom nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagród ani otrzymania ich ekwiwalentu pieniężnego lub innego rzeczowego.

 

4.5. Nagrody w Promocji zostaną wydane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa podatkowego.


 1. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

  1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Promocji uczestnicy winni zgłaszać Organizatorowi na piśmie z dopiskiem na kopercie „CRAVE - reklamacja”.

 

  1. Pisemna reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i adres uczestnika, jak również dokładny opis
   i powód reklamacji, a jeśli reklamacja dotyczy odmowy wydania Nagrody przez Punkt Sprzedaży, dodatkowo kopię dowodu dokonania zakupu Produktów.

 

  1. Reklamacje rozpatrywane będą w ciągu 14 dni od dnia ich otrzymania, a o wyniku postępowania reklamacyjnego uczestnicy zostaną powiadomieni za pośrednictwem listu przesłanego na adres wskazany w reklamacji.

  2. Nieskorzystanie z procedury reklamacyjnej lub nieuwzględnienie roszczeń uczestników w ramach postępowania reklamacyjnego nie narusza ich prawa do dochodzenia tych roszczeń w sądzie powszechnym.

 

 1. DANE OSOBOWE

 

  1. Administratorem danych osobowych udostępnionych przez osoby zgłaszające reklamacje w Promocji jest Organizator: Marek Postrzech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą ZooArt Marek Postrzech z siedzibą w Dęblinie (08-530) przy ul. Wiślana 28a . Organizatora udostępnia dane osobowe osób wnoszących reklamacje pisemne Poczcie Polskiej S.A. na potrzeby wysłania odpowiedzi na reklamację.

  2. Dane osobowe będą przetwarzane doraźnie, wyłącznie w ramach i na potrzeby rozpatrzenia reklamacji na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.

  3. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednakże ich brak uniemożliwi rozpatrzenie reklamacji.

  4. Przetwarzanie danych w postępowaniu reklamacyjnym następuje w prawnie uzasadnionym interesie Administratora będącego Organizatorem, tj. rozpatrzenia żądań reklamacyjnych w celu ich rozwiązania na etapie pozasądowym.

  5. Dane osobowe przetwarzane są przez następujące okresy:

 1. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie tj. zakończy się wydaniem Nagrody – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, są przechowywane przez okres do realizacji przyznanego w wyniku rozpoznania reklamacji prawa, a następnie po jego realizacji dane takie i dane zawarte w dokumencie potwierdzającym jego realizację przechowywane są przez okres 5 lat liczony od początku roku następującego po roku, w którym wydano karmę Crave® w Promocji, na potrzeby ewentualnej kontroli podatkowej zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa podatkowego; 

 2. jeśli reklamacja zostanie rozpatrzona negatywnie tj. zakończy się odmową wydania Nagrody – dane zamieszczone w reklamacji i reklamacyjnej korespondencji Organizatora, są przechowywane do zakończenia korespondencji reklamacyjnej (przesłanie przez Organizatora powiadomienia o wyniku rozpoznania reklamacji).

  1. Osobom, których dane są przetwarzane przysługuje prawo wglądu do treści podanych danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, poprawiania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania a także żądania ich przeniesienia. Osobom takim przysługuje również prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, co pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem ich przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  2. Osoba, której dane są przetwarzane, przysługuje skarga do organu nadzorczego.

  3. Celem uzyskania informacji na temat przetwarzania danych osobowych, osoba której dane są przetwarzane może zwrócić się ze stosownym zapytaniem do Administratora. Korespondencję należy kierować na adres: Marek Postrzech ul. Wiślana 28a, 08-530 Dęblin, lub na adres e-mail: sklep@zooart.com.pl

 

 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

  1. Warunki Promocji są określone w niniejszym regulaminie. Wszelkie informacje o Promocji dostępne
   w materiałach reklamowych i na ulotkach mają jedynie charakter informacyjny.

 

  1. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem Promocji stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

 

  1. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego regulaminu w trakcie trwania Promocji, jednak zmiana ta nie może naruszyć praw nabytych przez uczestników Promocji.

 

  1. Niniejszy regulamin Promocji dostępny jest w siedzibie Organizatora, a także na Stronie Internetowej Organizatora.

 

  1. Za przebieg Promocji w tym wydanie Nagród odpowiada Organizator.

 

  pixel