Rasa I klasa

Regulamin akcji promocyjnej „Rasa pierwsza klasa”

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Postanowienia ogólne

1.1. Organizatorem akcji promocyjnej „Rasa pierwsza klasa” (dalej „Promocja”) jest Royal

Canin Dystrybucja Sp. z o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej 10, 32 - 005 Niepołomice,

wpisana do rejestru prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa Śródmieścia, XII

Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000357290, NIP: 683-20-

51-821, (dalej „Organizator”).

1.2. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem Promocji „Rasa pierwsza klasa”

wykonuje Koordynator: TOLMIR Tomasz Rydzyński, wpisany do rejestru prowadzonego

przez CEIDG, NIP: 9551700577, REGON: 812723885, działający w imieniu i na rzecz

Organizatora, jako pełnomocnik Organizatora (dalej „Koordynator”).

1.3. Organizator jest podmiotem przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 kodeksu

cywilnego.

1.4. Promocja przeprowadzana będzie w okresie od 30 kwietnia 2014r. do 30 czerwca 2014r.

1.5. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

 

II. Uczestnictwo w Promocji

2.1. Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących konsumentami w

rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium

Rzeczpospolitej Polskiej.

2.2. W Promocji nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz

Koordynatora oraz członkowie ich najbliższej rodziny. Przez członków najbliższej rodziny

rozumie się: wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, małżonków rodzeństwa,

rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

2.3. Podanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w Promocji jest całkowicie

dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Promocji.

2.4. Administratorem danych osobowych Uczestników jest Royal Canin Dystrubucja Sp. z

o.o., z siedzibą przy ul. Grabskiej 10, 32-005 Niepołomice. Dane osobowe Uczestników

przetwarzane są w celu organizacji Promocji, w tym przeprowadzenia postępowania

reklamacyjnego. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści ich danych osobowych i

prawo ich poprawiania. Organizator powierzy dane osobowe Uczestników Koordynatorowi w

celu wykonania przez Koordynatora czynności związanych z koordynacją Promocji.

 

III. Zasady realizacji Promocji

3.1. Aby otrzymać koszulkę ze zdjęciem psa, Uczestnik powinien:

a) nabyć promocyjne opakowanie karmy Royal Canin (dalej „Produkt Promocyjny”),

oznaczone naklejką promocyjną w specjalistycznym punkcie sprzedaży, prowadzącym

sprzedaż produktów Organizatora;

 

Karmy objęte promocją:

 

Dla psów:

Yorkshire Terrier Adult, 1,5kg

Dachshund Adult, 1,5kg

Chihuahua Adult, 1,5kg

Maltese Adult, 1,5kg

Shih Tzu Adult, 1,5kg

Poodle Adult, 1,5kg

Pug Adult, 1,5kg

West Highland, White Terrier Adult, 1,5kg

Cavalier King Charles Adult, 1,5kg

Miniature Schnauzer Adult, 3kg

French Bulldog Adult, 3kg

Cocker Adult, 12kg

Bulldog Adult, 12kg

German Shepherd Adult, 12kg

Labrador Retriever Adult 12kg

Labrador Retriever Sterilised Adult, 12kg

Golden Retriever Adult, 12kg

Boxer Adult, 12kg

Great Dane Adult, 12kg

Rottweiler Adult, 12kg

Jack Russell Terrier Adult 1,5 kg

Beagle Adult 3 kg

 

Dla kotów:

Persian Adult 2 kg

British Shorthair Adult 2 kg

Maine Coon Adult 2 kg

Siamese Adult 2 kg

Norwegian Forest Cat Adult 2 kg

Ragdoll Adult 2 kg

 

b) Zarejestrować na stronie www.royal-canin.pl/rasapierwszaklasa (dalej strona WWW

Promocji) kod promocyjny znajdujący się na opakowaniu karmy;

c) Zarejestrować swoje dane osobowe oraz informacje o psie lub kocie na stronie WWW

Promocji uzupełniając formularz rejestracyjny.

3.2. Koszulka zostanie wysłana do Uczestnika Promocji listem poleconym w ciągu 30 dni

roboczych od daty rejestracji.

3.3 W Promocji nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy w formularzu rejestracyjnym podali

nieprawdziwe lub niekompletne dane.

3.4 Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Promocji wiele razy.

3.5. Uczestnik uprawniony jest do wzięcia udziału w Promocji w terminie o od 30 kwietnia

2014 r. do 30 czerwca 2014 r. Organizator nie uwzględni zgłoszeń, zarejestrowanych po tym

terminie.

 

IV. Postępowanie reklamacyjne

4.1. Ewentualne reklamacje co do przebiegu Promocji mogą być zgłaszane pisemnie na

adres Organizatora w terminie do 16 lipca 2014 r. O zachowaniu terminu do składania

reklamacji decyduje data doręczenia reklamacji na adres Organizatora.

4.2. Pisemne reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko, dokładny adres uczestnika jak

również dokładny opis i wskazanie przyczyny ewentualnych nieprawidłowości.

4.3. Zgłoszone reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich

doręczenia, nie później jednak niż do 30 lipca 2014 r.

4.4. Decyzja Organizatora w przedmiocie reklamacji jest ostateczna i wiążąca. Uczestnik o

decyzji Organizatora zostanie powiadomiony listownie na adres podany na formularzu

zgłoszeniowym w terminie 14 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.

 

V. Odpowiedzialność Organizatora

5.1. Organizator Promocji nie ponosi odpowiedzialności za niedoręczenie Nagrody z

powodu, zmiany miejsca zamieszkania Uczestnika w czasie trwania Promocji lub zmiany

innych danych osobowych i informacji zawartych w formularzu rejestracyjnym,

uniemożliwiających odszukanie Uczestnika.

5.2.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowości, związane z opóźnieniem

doręczenia lub nie doręczeniem Nagrody, wynikające z błędnego podania przez uczestnika

adresu.

5.3. Odpowiedzialność Organizatora ograniczona jest względem uczestnika do wysokości

zwrotu kosztów zakupu Produktu Promocyjnego.5.4. Organizator nie ponosi

odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez pocztę listów, przesyłek, a

także za wszelkie inne działania Poczty Polskiej.

 

VI. Postanowienia końcowe

6.1. Organizator uprawniony jest do zakończenia Promocji przed datą wskazaną w punkcie

1.4 Regulaminu bez podania przyczyn. O zakończeniu Promocji Uczestnicy zostaną

powiadomieni przez informacje zamieszczone na Stronie WWW Promocji lub przez inne

publiczne ogłoszenie zakończenia Promocji.

6.2. W przypadku wcześniejszego zakończenia Promocji zgodnie z postanowieniem punktu

poprzedzającego, Organizator uwzględni zgłoszenia Uczestników zarejestrowane przed tą

datą.

6.3. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania

Promocji. O zmianie regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni przez informacje

zamieszczone na Stronie WWW Promocji lub przez publiczne ogłoszenie w inny sposób.

6.4. Niniejszy regulamin został udostępniony w siedzibie Koordynatora do dnia 30 kwietnia

2014r. oraz na Stronie WWW Promocji.

6.5. Prawa i obowiązki Organizatora oraz uczestników Promocji określa wyłącznie niniejszy

regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie informacje o Promocji

dostępne w materiałach reklamowych mają jedynie charakter informacyjny.

6.6. Udział Uczestnika w promocji oznacza akceptację przez niego zasad Promocji

zawartych w niniejszym Regulaminie.

 

VI. Informacje dodatkowe

Wskazówki dotyczące użytkowania koszulek:

Prać na lewej stronie w temp. max. 40 C̊ , max.

obroty 600, z rzeczami w tym samym kolorze.

Używać zalecanej ilości środków piorących. Nie suszyć mechanicznie. Suszenie na słońcu

może powodować blaknięcie kolorów. Prasować na lewej stronie.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia produktu, powstałe w wyniku

niewłaściwego użytkowania.

 

pixel