Regulamin promocji: „Kuponing rasowe mikołajki”

Regulamin promocji: „Kuponing rasowe mikołajki”


1. Postanowienia ogólne
1.1.Organizatorem promocji „Kuponing rasowe mikołajki” (dalej „Promocja”) jest ZooArt , z siedzibą przy ul. Wiślanej 28A, 08-530 w Dęblinie , NIP: 9181757897 , REGON: 951148396 (dalej „Organizator”).
1.2. Promocja organizowana jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.3. Promocją objęte są produkty Organizatora, oferowane pod marką Royal Canin, wymienione w pkt 3.7. poniżej.
1.4. Promocja nie stanowi gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
1.5. Czas trwania Promocji obejmuje okres od godz. 8.00, 2 grudnia 2016 roku do godz. 15.30,

6 grudnia 2016 roku *lub do wyczerpania zapasów.

2. Zasady uczestnictwa w Promocji
2.1.Promocja przeznaczona jest wyłącznie dla osób fizycznych, będących konsumentami w rozumieniu art. 22
1 kodeksu cywilnego, pełnoletnich, posiadających miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej (dalej „Uczestnik”).
2.2. W celu wzięcia udział w Promocji Uczestnik powinien:
a) zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować jego postanowienia, oraz
b) w okresie Promocji dokonać zakupu Produktów Promocyjnych i zgłosić swój udział w Promocji zgodnie z Regulaminem.
2.2.Uczestnictwo w Promocji i podanie związanych z tym danych jest całkowicie dobrowolne.

3. Zasady realizacji Promocji
3.1. Aby wziąć udział w Promocji i otrzymać Nagrodę , Uczestnik powinien:
a) nabyć dowolny 1 (jeden) Produkt Promocyjny w specjalistycznym sklepie www.zooart.com.pl
3.2. W Promocji nie mogą brać udziału Uczestnicy, którzy nie spełniają warunków określonych w pkt. 3.1 i 3.2 powyżej. W razie stwierdzenia przez Organizatora, że Uczestnik, który zgłosił swój udział w Promocji, nie spełnia warunków określonych w Regulaminie, Organizator ma prawo wykluczyć takiego Uczestnika z Promocji i nie przesłać mu Nagrody.
3.3 Kody Promocyjne są do jednorazowego wykorzystania do 31.01.2017r.
3.5. Produktami Promocyjnymi są:

 

KARMY DLA PSÓW

Royal Canin Yorkshire terrier junior 7,5

Royal Canin Yorkshire terrier adult 7,5

Royal Canin Dachshund junior 7,5

Royal Canin Dachshund adult 7,5

Royal Canin Jack russel terrier adult 7,5

Royal Canin Shih tzu adult 7,5

Royal Canin Miniature schnauzer adult 7,5

Royal Canin Cocker adult 12

Royal Canin Beagle adult 12

Royal Canin Bulldog adult 12

Royal Canin German shepherd junior 12

Royal Canin German shepherd adult 12

Royal Canin Labrador retriever junior 12

Royal Canin Labrador retriever adult 12

Royal Canin Golden retriever junior 12

Royal Canin Golden retriever adult 12

Royal Canin Boxer junior 12

Royal Canin Boxer adult 12

Royal Canin Great dane adult 12

Royal Canin Rottweiler adult 12

 

KARMY DLA KOTÓW

Royal Canin Persian adult 10

Royal Canin British shorthair kitten 10

Royal Canin British shorthair adult 10

Royal Canin Maine coon kitten 10

Royal Canin Maine coon adult 10

Royal Canin Norwegian forest cat adult 10

Royal Canin Ragdoll adult 10


5. Dane osobowe
6.1. Administratorem danych osobowych przekazywanych przez Uczestników w związku z Promocją jest Organizator, tj. ZooArt , z siedzibą przy ul. Wiślanej 28A, 08-530 w Dęblinie. Administrator danych przetwarzane dane Uczestników w celu realizacji Promocji, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników oraz przesłania Nagrody.
6.2. Informujemy, że dane osobowe podane przez Uczestników w związku ze zgłoszeniem udziału w Promocji przetwarzane są przez Koordynatora w celu realizacji Promocji, w tym w celu rozpatrzenia reklamacji Uczestników oraz przesłania Nagrody. Zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Uczestnikowi przysługuje prawo wglądu do swoich danych oraz ich poprawiania. Podanie danych przez Uczestnika ma charakter dobrowolny, jednak jest niezbędne do wzięcia udziału w Promocji.

6. Postanowienia końcowe

7.1. Organizator może wcześniejszej zakończyć Promocję w razie wyczerpania puli Kodów Promocyjnych w Promocji.
7.2. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu w trakcie trwania Promocji. O zmianie Regulaminu Uczestnicy zostaną powiadomieni w drodze zawiadomienia zamieszczonego na stronie WWW Promocji
7.3. Niniejszy Regulamin jest udostępniony w wersji elektronicznej na Stronie WWW Organizatora
7.4 Regulamin podlega przepisom prawa polskiego.

pixel