REGULAMIN AKCJI "MISTRZOWIE ZOOART" 2022

 1. WARUNKI OGÓLNE

  1.1. Organizatorem akcji „Mistrzowie ZooArt” zwanej dalej „Akcją” jest firma „ZooArt Marek Postrzech” z głównym adresem wykonywanej działalności gospodarczej w Dęblinie, ul. Wiślana 28A, NIP: 9181757897 (w Regulaminie jako: „Organizator”). Organizator jest przekazującym nagrody w Akcji.

  1.2. Akcja organizowana jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, prowadzona przez sieć Internet, za pośrednictwem fanpage’a https://www.facebook.com/sklepzooart/ na portalu Facebook pod postem informującym o Akcji.

  1.3. Celem Akcji jest promocja Organizatora.

  1.4. W Okresie Trwania Akcji treść Regulaminu będzie dostępna do wglądu: na stronie internetowej pod adresem https://zooart.com.pl/ (w Regulaminie jako: „Strona Akcji”) oraz w siedzibie Organizatora.

  1.5. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest w żaden sposób sponsorowana, popierana, przeprowadzana przez podmioty zarządzające lub będące właścicielami portalu Facebook, m.in. za pośrednictwem którego można wziąć udział w Akcji, ani z nimi powiązana, a portal Facebook nie ponosi odpowiedzialności wobec uczestników w związku z realizacją Akcji.

  1.6. Organizator oświadcza, że Akcja nie jest grą liczbową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej przewidzianej w ustawie z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.

  1.7.Udział w Akcji jest dobrowolny.

 2. OKRES TRWANIA AKCJI

  2.1. W ramach Akcji przeprowadzone będą cykliczne Konkursy w terminie 01.01.2022r. - 31.12.2022 r., zgodnie z postanowieniami Regulaminu oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.

  2.2. Organizator nie gwarantuje określonej ilości Konkursów w ramach Akcji.

  2.3. Procesem inicjującym rozpoczęcie Konkursu w ramach Akcji jest zamieszczenie przez Organizatora na Fanpage’u postu komunikującego o Konkursie, z podaniem tematu przewodniego Pracy Konkursowej (zadania konkursowego) oraz terminu przyjmowania zgłoszeń uczestnictwa w Konkursie ( Prac Konkursowych), z uwzględnieniem postanowień ust. 4 poniżej.

  2.4. Zgłoszenia uczestnictwa w danym Konkursie (Prace Konkursowe) przyjmowane będą każdorazowo w terminie 4 (czterech) dni od dnia opublikowania informacji (postu) o danym Konkursie (ust. 3 powyżej).

 3. UCZESTNICTWO W AKCJI

  3.1. Uczestnictwo w Akcji jest dobrowolne, a udział w niej mogą wziąć wyłącznie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, zamieszkałe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

  3.2. Uczestnikiem Akcji nie może być osoba będąca pracownikiem lub współpracownikiem Organizatora, a także pracownicy lub współpracownicy podmiotów będących stroną umów cywilnoprawnych zawieranych z Organizatorem, lub pracownicy lub współpracownicy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej co Organizator; pracownicy lub współpracownicy podmiotów, które brały udział w organizowaniu i przeprowadzeniu Akcji; osoby najbliższe wobec osób wymienionych powyżej, przez które rozumie się małżonków, wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, powinowatych do drugiego stopnia, osoby pozostające w stosunku przysposobienia lub ich małżonków.

  3.3. W celu wzięcia udziału w Akcji Uczestnik powinien korzystać z urządzenia posiadającego dostęp do sieci Internet, z zainstalowaną przeglądarką internetową lub aplikację Facebook, oraz posiadać aktywne konto osobiste w serwisie Facebook odpowiadające imieniu i nazwisku Uczestnika (nazwa konta nie może być ich skrótem ani ich połączeniem; wyłączone z Akcji są profile fikcyjne).

  3.4. Aby wziąć udział w Akcji należy w Okresie Trwania Akcji: należy z wykorzystaniem własnego aktywnego profilu na portalu Facebook, przez co rozumie się profil niezablokowany czasowo lub trwale przez Facebook (w Regulaminie jako: „Profil”), założony i prowadzony zgodnie z regulaminem opublikowanym przez Facebook oraz wszystkimi innymi zasadami, politykami lub wytycznymi Facebooka:

  • wyświetlić Stronę Akcji (fanpage znajdujący się pod adresem (https://www.facebook.com/sklepzooart/);
  • pod postem informującym o danym Konkursie zamieścić odpowiedź na Zadanie Konkursowe (w Regulaminie jako: „Zadanie Konkursowe”) polegające na zamieszczeniu w komentarzu pod tym postem zdjęcia lub filmu stanowiącego ilustrację wybranego tematu.

  3.5. Organizator zastrzega sobie prawo do usuwania fotografii, filmów i tekstów o treści powszechnie uznawanej za obraźliwe, naruszające prawa osób trzecich albo przepisy prawa, ofert handlowych, zawierających treści pornograficzne lub w sposób oczywisty godzące w uczucia religijne.

  3.6. W przypadku naruszenia przez Uczestnika Regulaminu Organizator ma prawo do wykluczenia Uczestnika z Akcji.

  3.7. Każdy z Uczestników może zamieścić w ramach Konkursu dowolną ilość komentarzy zawierających rozwiązanie Zadania Konkursowego.

  3.8. W związku z udziałem w Akcji, Uczestnik nie może dostarczać treści o charakterze bezprawnym.

 4. NAGRODY I SPOSÓB ICH PRZYZNANIA

  4.1. Zwycięzcami każdego Konkursu zostanie 2 (dwóch) autorów najciekawszych prac (1 zdjęcie, 1 film), których wybierze Komisja konkursowa. Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przyznania nagród dodatkowych, o czym każdorazowo poinformuje w poście komunikującym o Konkursie lub rozstrzygającym Konkurs.

  4.2. Osoba zgłaszająca swój udział w Konkursie potwierdza zapoznanie się z Regulaminem i jego warunkami.

  4.3. Nagrodami w każdym Konkursie, organizowanym w ramach Akcji, są 2 bony zakupowe o wartości 100 zł każdy, do wykorzystania na zakupy w sklepie ZooArt, https://zooart.com.pl/

  4.4. Zwycięzców konkursu wyłoni komisja konkursowa, zwana dalej „Komisją Konkursową”

  4.5. Zwycięzcy konkursów zostaną poinformowani o wygranej do 5 dni od daty zakończenia konkursu na profilu Sklep ZooArt na portalu Facebook, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/sklepzooart/

  4.6. Zwycięzca ma obowiązek skontaktować się z Organizatorem przez profil Sklepu ZooArt na portalu Facebook w ciągu 5 dni od dnia ogłoszenia wyników. Brak kontaktu w wyznaczonym terminie skutkuje utratą nagrody.

  4.7. Dane zwycięzców w postaci imienia lub pseudonimu mogą zostać opublikowane na stronie https://www.facebook.com/sklepzooart/

  4.8. Zwycięzca nie może przenieść praw do odebrania przyznanej nagrody na osoby trzecie. Nagrody nie podlegają wymianie na gotówkę lub innego rodzaju świadczenia.

  4.9. Zwycięzcy Konkursów zostaną wyłonieni przez Organizatora wyłącznie spośród osób spełniających warunki określone w niniejszym Regulaminie.

  4.10. Nagrody zostaną przekazane zwycięzcy w formie elektronicznej po kontakcie z Organizatorem (ust. 4.6 powyżej).

 5. KOMISJA KONKURSOWA

  5.1. Organizator powoła trzyosobową Komisję Konkursową, która sprawować będzie nadzór nad prawidłowością przeprowadzonych Konkursów.

  5.2. Komisja Konkursowa wyłoni zwycięzców Konkursów, a ponadto będzie nadzorować wykonanie przez Organizatora wszystkich zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 6. REKLAMACJE

  6.1. Wszelkie reklamacje dotyczące Akcji można zgłosić w formie pisemnej, na adres siedziby Organizatora lub drogą elektroniczną na adres: konkursy@zooart.com.pl, z dopiskiem: „Akcja: Mistrzowie ZooArt – reklamacja”.

  6.2. Czas na zgłoszenie reklamacji to 7 dni roboczych od daty zakończenia Konkursu, liczonych od momentu opublikowania odpowiedniej informacji o wynikach Konkursu na profilu Sklep ZooArt na portalu Facebook, dostępnym pod adresem https://www.facebook.com/sklepzooart/

  6.3. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, adres korespondencyjny Uczestnika (jeśli reklamacja składana jest w formie pisemnej) albo adres e-mail (jeśli reklamacja składana jest w formie elektronicznej) oraz opis przyczyny zgłoszenia reklamacji.

  6.4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Organizator w powyższym terminie poinformuje osobę zgłaszającą w formie pisemnej lub elektronicznej w zależności od formy zgłoszenia reklamacji przez Uczestnika.

 7. PRAWA AUTORSKIE

  7.1. Uczestnicy oświadczają i ponoszą wszelką odpowiedzialność za to, że korzystanie przez Organizatora z odpowiedzi nadesłanej w związku z Akcją “Mistrzowie ZooArt”, nie będzie naruszało praw, a w szczególności praw autorskich, osób trzecich. Wraz z przekazaniem przez Uczestnika odpowiedzi na zadanie konkursowe, Uczestnik przenosi na Organizatora wszelkie majątkowe prawa autorskie przysługujące mu do dzieła, jakim może być odpowiedź na zadanie konkursowe w niniejszym Konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo korzystania i publikacji odpowiedzi przesłanej przez Uczestników bez żadnych ograniczeń czasowych i terytorialnych na wszelkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych bez odrębnego wynagrodzenia. Uczestnik ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku, gdy osoba trzecia będzie rościć sobie prawa do nadesłanej przez niego wypowiedzi.

  7.2. W przypadku uznania, że udzielona przez Uczestnika odpowiedź na pytanie konkursowe nosi cechy utworu w rozumieniu prawa autorskiego przyjmuje się, że Uczestnik udziela Organizatorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo licencji na korzystanie z tego utworu, na polach eksploatacji: wprowadzanie do pamięci komputerów, wprowadzenie do sieci Internet, publiczne udostępnianie, wyświetlanie, wprowadzanie do obrotu, użyczenie.

 8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

  8.1. Administratorem danych osobowych Uczestników Akcji jest Pan Marek Postrzech prowadzący działalność gospodarczą pod firmą „ZooArt Marek Postrzech” z adresem głównego wykonywania działalności gospodarczej w Dęblinie, ul. Wiślana 28A, 08-530 Dęblin. Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celach związanych przedmiotowo z przeprowadzeniem Akcji i po zakończeniu Akcji zostaną zanonimizowane lub usunięte. Uczestnikom przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych i ich poprawiania. Administrator informuje, że podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla wzięcia udziału w Akcji, oraz rozpatrzenia ewentualnych reklamacji. Dane osobowe są powierzane Koordynatorowi w celu i w zakresie weryfikacji zgodności z Regulaminem przesyłanych przez Uczestników rozwiązań Zadania Konkursowego, wyłonienia zwycięzców, wydania nagród zwycięzcom.

  8.2. Dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

  8.3. Korespondencję związaną z przetwarzaniem danych osobowych należy kierować listem poleconym na adres Organizatora.

  8.4. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy polskiego prawa.

Dbamy o Twoją prywatność

Sklep korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.

Zamknij
pixel